1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel

Celem konkursu jest wyłonienie kreatywnej odpowiedzi najlepiej realizującej zadanie konkursowe.

1.2. Regulamin

Konkurs „Owocowa jesień” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy

Organizatorami konkursu jest portal Cytrynowo.pl.

  1. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do wszystkich czytelników serwisu Cytrynowo.pl.

2.2. Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi najlepiej odpowiadającej na pytanie:

Jesień to czas jabłek, gruszek i śliwek. Czy komponując posiłki dla swojego Maluszka wykorzystujesz sezonowe owoce? W jaki ciekawy sposób je serwujesz?

2.3. Termin

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 04-11-2017 do godziny 24:00, kiedy  to upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie odpowiedzi na zadanie konkursowe

Zgłaszanie w dowolnej formie odpowiedzi na zadanie konkursowe odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres

konkurs@cytrynowo.pl z tytułem „Owocowa jesień”.

W treści wiadomości należy podać swoje imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny wraz z kontaktowym numerem telefonu.

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców

Oceny przesłanych odpowiedzi na zadanie dokonuje Organizator Konkursu.

2.6. Deklaracje

Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca pracę :

– jest autorem/autorką wszystkich elementów wchodzących w skład przesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu

– przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych

Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych odpowiedzi w dowolnym czasie i formie

2.7. Nagrody W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepszą pracę.

Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów owocowych deserków w tubkach Gerber. W skład każdego zestawu wchodzi 6 owocowych deserków w różnych wariantach smakowych. Wartość zestawu wynosi  18,74 zł.

Narody będą wręczane oraz rozsyłane do 30 dni po zakończeniu konkursu.

  1. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Wykop
  • Śledzik
  • PDF